تبلیغات
خط پایان - // متخصص //
تاریخ : سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : یگانه نابغه

                                پرسیدم : شغلت چیست ؟                          گفت: متخصص

                                پرسیدم : تخصصت در چیست ؟                   گفت:  درقلب

                                پرسیدم : سخت نیست؟                            گفت : کارم این است

                                پرسیدم : خسته نمیشوی؟                        گفت : من عاشقم

                                 پرسیدم :اگربیمارت مرد چه میکنی ؟          گفت : میگویم خداحافظ

                                                                سوال نداشتم ...............   

                                          گفت:  دوستم بدار                        گفتم : دوستت دارم

          گفت : سلامتی ؟             گفتم : خوبم                گفت : مطمئنی ؟           گفتم : بله

                                                   هم شادم و هم از دوستداشتنم مطمئنم

                                                                گفت : خداحافظ  !!!!

                                                                ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                بیمار بود قلبها را تسخیر میکرد و میرفت ......

                 

 
طبقه بندی: دیگر، ادبی،